اصفهان

طراحی وبینار دوره جامع بورس

 • هزینه پروژههزینه 500,000 ریال - 5,000,000 ریال
 • سطح پروژهسطح متوسط
 • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
 • نوع شغلنوع شغل: راه دور
 • نوع پروژهنوع پروژه: قیمت ثابت
 • اصفهان
 • سطح پروژهذخیره
 • نمایش پروژه

طراحی پوستر وبینار نحوه ورود به بورس

 • هزینه پروژههزینه 500,000 ریال - 5,000,000 ریال
 • سطح پروژهسطح متوسط
 • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
 • نوع شغلنوع شغل: راه دور
 • نوع پروژهنوع پروژه: قیمت ثابت
 • اصفهان
 • سطح پروژهذخیره
 • نمایش پروژه

طراحی پوستر وبینار آموزش جامع بورس به زبان ساده

 • هزینه پروژههزینه 500,000 ریال - 5,000,000 ریال
 • سطح پروژهسطح متوسط
 • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
 • نوع شغلنوع شغل: راه دور
 • نوع پروژهنوع پروژه: قیمت ثابت
 • اصفهان
 • سطح پروژهذخیره
 • نمایش پروژه