انگلیسی

طراحی پوستر وبینار مشترک ایران و استرالیا به مناسب روز ملی استرالیا

 • سطح پروژهسطح بالا
 • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
 • نوع شغلنوع شغل: راه دور
 • نوع پروژهنوع پروژه: قیمت ثابت
 • تهران
 • سطح پروژهذخیره
 • نمایش پروژه

طراحی پوستر وبینار آموزشی تخصصی بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات خدمات فنی و مهندسی  

 • سطح پروژهسطح متوسط
 • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
 • نوع شغلنوع شغل: راه دور
 • نوع پروژهنوع پروژه: قیمت ثابت
 • تهران
 • سطح پروژهذخیره
 • نمایش پروژه

طراحی پوستر سلسله وبینار های آموزشی تخصصی آشنایی با تکنولوژی بلاک چین و ارز های دیجیتال

 • سطح پروژهسطح متوسط
 • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
 • نوع شغلنوع شغل: راه دور
 • نوع پروژهنوع پروژه: قیمت ثابت
 • تهران
 • سطح پروژهذخیره
 • نمایش پروژه

طراحی حدودا ۱۸ پوستر سلسله وبینار های آموزشی تخصصی – B2B آنلاین نحوه ی ورود به بازار کشورهای هدف صادراتی : ارمنستان – افغانستان – آفریقا – آذربایجان – هند…

 • سطح پروژهسطح بالا
 • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
 • نوع شغلنوع شغل: راه دور
 • نوع پروژهنوع پروژه: قیمت ثابت
 • تهران
 • سطح پروژهذخیره
 • نمایش پروژه

طراحی پوستر وبینار آموزشی تخصصی بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات صنایع غذایی

 • سطح پروژهسطح متوسط
 • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
 • نوع شغلنوع شغل: راه دور
 • نوع پروژهنوع پروژه: قیمت ثابت
 • تهران
 • سطح پروژهذخیره
 • نمایش پروژه

طراحی پوستر وبینار آموزشی تخصصی صادرات زعفران

 • سطح پروژهسطح متوسط
 • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
 • نوع شغلنوع شغل: راه دور
 • نوع پروژهنوع پروژه: قیمت ثابت
 • تهران
 • سطح پروژهذخیره
 • نمایش پروژه

طراحی پوستر وبینار آموزشی تخصصی صادرات خرما

 • سطح پروژهسطح متوسط
 • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
 • نوع شغلنوع شغل: راه دور
 • نوع پروژهنوع پروژه: قیمت ثابت
 • بوشهر
 • سطح پروژهذخیره
 • نمایش پروژه

طراحی پوستر وبینار بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات محصولات کشاورزی   www.gbtraining.ir

 • سطح پروژهسطح متوسط
 • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
 • نوع شغلنوع شغل: راه دور
 • نوع پروژهنوع پروژه: قیمت ثابت
 • تهران
 • سطح پروژهذخیره
 • نمایش پروژه

طراحی وبینار دوره جامع بورس

 • سطح پروژهسطح متوسط
 • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
 • نوع شغلنوع شغل: راه دور
 • نوع پروژهنوع پروژه: قیمت ثابت
 • اصفهان
 • سطح پروژهذخیره
 • نمایش پروژه

طراحی پوستر وبینار نحوه ورود به بورس

 • سطح پروژهسطح متوسط
 • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
 • نوع شغلنوع شغل: راه دور
 • نوع پروژهنوع پروژه: قیمت ثابت
 • اصفهان
 • سطح پروژهذخیره
 • نمایش پروژه